Career

Why Florentyna

We are a family company, in which respect and friendly atmosphere at work are a priority. For three decades we have been creating harmonious teams, full of excellent specialists.

We develop the skills of our Employees because we know that there is human behind every success of our company. It is the Employees of Florentyna and the companies belonging to the group that constitute our greatest value, as evidenced by the many prestigious awards we have won together.

Join the team and build trust and satisfaction of Customers with us.

 

 

Form for candidates

Attach file
Jeśli chcesz zapewnić sobie udział w obecnie trwających innych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Florentyna Sp. z o.o.  i podmioty współpracujące (Współadministratorzy) do dokumentów aplikacyjnych dodaj…  Czytaj więcej

Jeśli chcesz zapewnić sobie udział w obecnie trwających innych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Florentyna Sp. z o.o.  i podmioty współpracujące (Współadministratorzy) do dokumentów aplikacyjnych dodaj zgodę o treści:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Florentyna Sp. z o.o. i podmioty współpracujące (Współadministratorów) moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym dla wszystkich trwających obecnie rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów.

Jeśli chcesz zapewnić sobie udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do dokumentów aplikacyjnych dodaj dodatkową, odrębną zgodę o treści:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Florentyna Sp. z o.o. i podmioty współpracujące (Współadministratorów) moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Masz prawo do cofnięcia każdej z udzielonych zgód w dowolnym momencie kontaktując się z nami pod adresem rodo@florentyna.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania czynności dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub przepisach szczególnych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, dane kontaktowe) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraziłaś/ wyraziłeś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda będzie podstawą przetwarzania również w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz dla innych obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych przez wszystkich Współadministratorów.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/ wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych oraz cofnięcia zgody – gdy jest podstawą przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po jego zamknięciu wszelkie dokumenty zostaną zniszczone. Wyjątkiem, jest wyrażenie zgody na chęć uczestnictwa w innych obecnie prowadzonych przez Florentyna Sp. z o. o. i podmioty z nami współpracujące (Współadministratorów) procesach rekrutacyjnych, gdzie dane będziemy przetwarzać do momentu ich zakończenia max. przez okres 4 miesięcy.. Natomiast, wyrażenie dodatkowej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będzie stanowiło, iż Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług IT, takich jak hosting, oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą wykorzystywane w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@florentyna.com.pl

* Required fields

What does the recruitment process look like?

Proces rekrutacji do pracy w Grupie Florentyna jest prosty, przyjazny i przejrzysty dla kandydata, a w trakcie postępowania kwalifikacyjnego wszyscy ubiegający się o zatrudnienie traktowani są w jednakowy sposób.
Zaproszeni do udziału otrzymują pełną informację o planowanych terminach zakończenia postępowania oraz wymogów dotyczących oferowanego stanowiska. Proces rekrutacji jest objęty ochroną danych osobowych, a zaangażowani w jego przebieg są zobowiązani do zachowania poufności. Kandydaci do pracy w Grupie Florentyna mogą składać aplikacje w dowolnej chwili, nie tylko w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne. Wszystkie aplikacje kandydatów muszą zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Etapy procesu rekrutacji:

 1. Udostępnienie ogłoszenia rekrutacyjnego na stronie www.florentyna.com.pl/kariera lub na ogólnodostępnych portalach internetowych. Każde ogłoszenie zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanego stanowiska, w tym wymagań dla kandydatów, terminie nadsyłania aplikacji oraz oferowanych warunkach zatrudnienia.
 2. Selekcja nadesłanych aplikacji z punktu widzenia spełniania wymagań kwalifikacyjnych. Kontakt z wybranymi kandydatami. Zaproszenie do udziału w dalszym procesie kwalifikacji.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu zapoznanie się predyspozycjami kandydata, dotychczasowym doświadczeniem oraz motywacją do podjęcia pracy. Rozmowa jest prowadzona przez przedstawiciela HR oraz, w uzasadnionych przypadkach, przedstawiciela działu, do którego prowadzony jest nabór. W zależności od rodzaju stanowiska może odbyć się kilka rozmów.
 4. Podjęcie decyzji kwalifikującej. Poinformowanie kandydata o rozstrzygnięciu.

Job offers

Co-administrators

Dla zapewnienia kandydatom do pracy większej skuteczności zatrudnienia Florentyna Sp. z o.o. z siedzibą w Korzkwach oraz podmioty współpracujące powiązane ze sobą osobowo, a w niektórych przypadkach również kapitałowo i organizacyjnie w drodze umowy o współadministrowanie wspólnie ustaliły cele i środki przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach procesu rekrutacyjnego.

W konsekwencji Twoje dokumenty aplikacyjne będą wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych wszystkich Współadministratorów. Na mocy umowy zawartej pomiędzy niżej wymienionymi podmiotami, każda ze spółek, zwana dalej Współadministratorem, ma takie ustalone obowiązki i uprawnienia względem przetwarzanych danych osobowych.

Za wykonanie obowiązku informacyjnego jest odpowiedzialna Florentyna Sp. z o.o.. W konsekwencji, niezależnie od podmiotu, do którego kandydat do pracy złożył dokumenty aplikacyjne otrzyma szczegółową informację na temat sposobów, celów i terminów przetwarzania jego danych osobowych.

Każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych. oraz jest odpowiedzialny za realizację przysługujących mu praw.
W celu skorzystania z przysługujących Tobie praw bądź zgłoszenia naruszenia ochrony Twoich danych osobowych udostępniamy jeden punkt kontaktowy, z którym zapewniamy kontakt pod adresem e-mail: rodo@florentyna.com.pl oraz tradycyjnie wykorzystując nasz adres korespondencyjny: (prosimy o kierowanie korespondencji z dopiskiem „RODO”).

Współadministratorzy:

 1. Florentyna Sp. z o. o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew,
 2. Administracja Budynków DOM spółka cywilna, Mariusz Matecki, Jarosław Matecki, Iwona Matecka, Aleksandra Matecka z siedzibą w Pleszewie, ul. Kaliska 21, 63-300 Pleszew,
 3. MARPOL Mariusz Matecki z siedzibą w Pleszewie, ul. Kaliska 21, 63-300 Pleszew,
 4. JARPOL Jarosław Matecki, z siedzibą w Pleszewie, ul. Kaliska 21, 63-300 Pleszew,
 5. FIL-MAT Filip Matecki z siedzibą w Pleszewie, ul. Kaliska 21/4, 63-300 Pleszew,
 6. HOME TEXTIL S.A., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew,
 7. ZTPL Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 63-300 Pleszew,
 8. Matecki i Spółka Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 63-300 Pleszew,
 9. White-House Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań,
 10. MM Holding Sp. z o.o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew,
 11. Florentyna CZ s.r.o. z siedzibą w Pradze, Praha 9, Na Harfe 935/5C,
 12. Florentyna SK s.r.o. z siedzibą w Hlohovec 92-001, Pribinova 28.